Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie chýb tovaru zakúpeného prostredníctvom on-line obchodu crystalbaby vedeného spoločnosťou

Baby Group s.r.o., so sídlom v Holešove, Masarykova 968, PSČ 76901,

IČ: 27706567,

DIČ: CZ27706567

zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 53469

Adresa na doručovanie: Masarykova 968, 769 01 Holešov , Česká Republika

Telefónne číslo: +420 608 471 908

Kontaktný e-mail: info@babygroup.cz

 1. Za aké chyby tovaru zodpovedáme?

Ako predávajúci zodpovedáme za to, že tovar pri prevzatí nemá chyby. To znamená, že tovar pri prevzatí:

- má vlastnosti, ktoré medzi nami boli dohodnuté, ktoré popisujeme, alebo ktoré ste mohli očakávať vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy;

- je v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;

- spĺňa požiadavky právnych predpisov;

- tovar je vhodný na účely, ktoré uvádzame, alebo na ktoré sa tovar, ktorý sa zakupuje bežne používa;

- za chybu tovaru sa tiež považuje situácia, keď vám doručíme iný tovar, ako je tovar, ktorý bol medzi nami dohodnutý;

- zodpovedá kvalite, ktorá bola medzi nami dohodnutá, prípadne kvalite, ktorú pre daný druh tovaru stanovujú platné a účinné právne predpisy, a

- nemá právne chyby, t. j. k tovaru nemá vlastnícke práva 3. osoba a tovar je vybavený dokumentami a dokladmi potrebnými na riadne používanie tovaru.

Spotrebiteľom ďalej zodpovedáme za to, že sa tieto chyby nevyskytnú v záručnej dobe. Ak nie ste spotrebiteľom, nie je Vám zákonná záručná doba podľa článku 2 poskytovaná. Článok 2 sa vzťahuje len na spotrebiteľov.

Nad rámec zákonnej záručnej doby pre spotrebiteľov neposkytujeme žiadnu záruku za kvalitu.

Za chybu tovaru nemožno považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Ak tovar nezodpovedá Vašej predstave, máte v prípade, že ste spotrebiteľom, právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 5 Všeobecných obchodných podmienok pre maloobchod.

Ak ste spotrebiteľom a chyba tovaru sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

 1. Aká je záručná doba?

V prípade nepoužitého spotrebného tovaru je záručná doba dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na internetovom rozhraní, v dokumentoch priložených k tovaru alebo v reklame stanovená dlhšia záručná doba.

Ak sa na tovare uvádza dátum minimálnej trvanlivosti, prípadne sa pri tovare podliehajúcom rýchlemu pokazeniu uvedie čas, počas ktorého sa môže vec použiť, doba záruky trvá do tohto dátumu.

Berte prosím na vedomie, že v prípade, že vám bude tovar vymenený či opravený, na nový tovar, resp. vymenené súčiastky a náhradné diely, neplynie nová záručná doba. Záručná doba sa však v takom prípade predlžuje o dobu, počas ktorej ste nemohli kvôli chybe tovar užívať, t. j. najmä o dobu, počas ktorej je tovar v oprave.

 1. Aké máte práva z chybného plnenia?

Vaše práva z chybného plnenia sa riadia občianskym zákonníkom, najmä § 2099 až 2117 a ak ste spotrebiteľom, tiež § 2165 až 2174.

 1. Ak ste spotrebiteľ alebo podnikateľ:

V prípade, že chyba tovaru existovala alebo sa predpokladá, že existovala už pri prevzatí tovaru, patria Vám nasledujúce práva z chybného plnenia.

Ak je chyba tovaru podstatným porušením zmluvy, tieto práva vám prináležia z chybného plnenia:

 1. odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci;
 2. odstránenie chyby opravou veci;
 3. primeraná zľava z kúpnej ceny; alebo
 4. odstúpenie od zmluvy.

V prípade podstatného porušenia zmluvy nás pri oznámení chyby alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby informujte o tom, aké právo z chybného plnenia ste si zvolili. Upozorňujeme vás, že ak tak neurobíte, budú Vám patriť len tie práva, ktoré by Vám patrili pri nepodstatnom porušení zmluvy. Vykonanú voľbu je možné meniť len po dohode s nami.

Ak v primeranej lehote chybu tovaru neodstránime, môžete požadovať namiesto odstránenia chyby primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môžete od zmluvy odstúpiť.

Ak je chyba tovaru nepodstatným porušením zmluvy, môžete požadovať:

 1. odstránenie chyby alebo
 2. primeranú zľavu z kúpnej ceny.

V prípade, že chybu tovaru neodstránime včas alebo odstránenie chyby odmietneme, môžete žiadať zľavu z kúpnej ceny, alebo môžete od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu je možné meniť len po dohode s nami.

Berte prosím na vedomie, že pokým neuplatníte svoje právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpite od zmluvy, sme oprávnení dodať Vám chýbajúci tovar alebo odstrániť právnu chybu (najmä dodať chýbajúce dokumenty).

Výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy nie je možné požadovať v prípade, že nemôžete vec vrátiť v tom stave, v akom ste ju dostali. To neplatí v prípade, že:

 1. došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky s cieľom zistiť chybu veci;
 2. použili ste vec ešte pred objavením chyby;
 3. ste nespôsobili nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave jednaním alebo opomenutím; alebo
 4. predali ste vec ešte pred objavením chyby, spotrebovali ju, alebo zmenili vec pri bežnom použití; ak sa tak stalo len čiastočne, vrátite nám, čo ešte vrátiť môžete a dáte nám náhradu do výšky, v akej ste mali z použitia veci prospech
 5. Len ak ste spotrebiteľ:

Ak sa chyba spotrebného tovaru vyskytne v záručnej lehote dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia tovaru, patria vám tieto práva z chybného plnenia:

 1. Právo na výmenu tovaru máte, ak:

- tovar počas záručnej doby stratí niektorú z charakteristík uvedených v článku 1 reklamačného poriadku a nie je to vzhľadom na povahu chyby neprimerané;

- chyba je neodstrániteľná;

- tovar nemôžete riadne používať na opakovaný výskyt chyby po oprave, alebo

- sa na tovare vyskytne väčší počet chýb.

Výmenu tovaru nemôžete požadovať v prípade, ak by výmena tovaru bola neúmerná povahe vzniknutej chyby. V takom prípade máte právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo na výmenu tovaru Vám neprináleží ani v prípadoch, keď je chybná len časť (súčiastka) tovaru.

Požadovať výmenu tovaru nie je možné pri tovare predávaného za nižšiu cenu. Namiesto toho môžete požadovať primeranú zľavu.

 1. Právo na výmenu chybnej časti tovaru máte, ak:

- je chybná len časť (súčiastka) tovaru;

- chyba je neodstrániteľná;

- tovar nemôžete riadne používať pre opakovaný výskyt chyby po oprave, alebo

- sa na tovare vyskytne viac chýb.

 1. právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny máte v prípade, že:

- nezvolíte právo na odstúpenie od zmluvy, výmenu chybného tovaru alebo časti tovaru alebo opravu tovaru;

- nie sme schopní tovar alebo jeho súčasť vymeniť alebo opraviť (napríklad tovar sa už nevyrába);

- nezjednáme nápravu v primeranom čase, alebo v prípadoch, keď by vám zjednanie nápravy spôsobilo značné ťažkosti, alebo

- vec má chybu, z ktorej sme zaviazaní, a ide o vec predávanú za nižšiu cenu.

 1. právo na odstúpenie od zmluvy máte v prípade, že:

- chyba je neodstrániteľná;

- tovar nemôžete riadne používať na opakovaný výskyt chyby po oprave;

- sa na tovare vyskytne viac chýb;

- nie sme schopní tovar vymeniť alebo opraviť (napríklad tovar sa už nevyrába), alebo

- nie je možné vymeniť chybný tovar alebo súčasť tovaru za bezchybný.

 1. Kedy nemôžete uplatniť práva z chybného plnenia?

Práva z chybného plnenia Vám neprislúchajú, ak:

- vedeli ste o chybe pred prevzatím veci;

- ste chybu spôsobili sami, alebo

- uplynula záručná doba.

Záruka a nároky na zodpovednosť za chyby sa ďalej nevzťahujú na:

- opotrebenie tovaru spôsobené jeho bežným používaním (za opotrebenie spôsobené užívaním sa považuje aj zníženie kapacity batérií a akumulátorov);

- veci predávané za nižšiu cenu – len vo vzťahu k vade, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, alebo

- ak to vyplýva z povahy veci.

 1. Ako postupovať pri reklamácii?

Reklamáciu v našej spoločnosti uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia chyby. V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa prijímame reklamácie:

- v ktorejkoľvek našej prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné vzhľadom na sortiment predávaného tovaru;

- v sídle našej spoločnosti;

- v mieste podnikania.

Pre čo najrýchlejšie vybavenie reklamácie odporúčame využiť našu prevádzku.

Odporúčaný postup pri reklamácii:

- pre rýchlejšie vybavenie nás o reklamácii môžete vopred informovať telefonicky, e-mailom či písomne;

- zároveň je vhodné informovať nás o tom, aké právo z chybného plnenia ste si zvolili, teda či máte v súlade s týmto reklamačným poriadkom záujem o opravu veci, výmenu tovaru alebo jeho súčasti, odstúpenie od zmluvy, zľavu z kúpnej ceny, prípadne ďalšie práva v súlade s týmto reklamačným poriadkom a občianskym zákonníkom;

- reklamovaný tovar nám doručíte (inak ako na dobierku, ktorú nepreberáme), pričom pri odosielaní odporúčame zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu;

- na uľahčenie postupu je vhodné k tovaru priložiť doklad o kúpe tovaru alebo daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru spolu s opisom chyby a návrhom na riešenie reklamácie.

Nesplnenie niektorého z uvedených krokov alebo nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému konaniu reklamácie podľa zákonných podmienok.

Okamihom uplatnenia reklamácie je moment, keď nám bol oznámený výskyt chyby a uplatnené právo z zodpovednosti za chyby predanej veci.

O doručenej reklamácii rozhodujeme ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas zodpovedajúci druhu výrobku alebo služby, ktorý je potrebný na odborné posúdenie chyby. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa nedohodneme na dlhšej lehote.

Pri reklamácii Vám vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavovania reklamácie požadujete; a ďalej (po vysporiadaní reklamácie) Vám vydáme potvrdenie o dátume a spôsobe vybavovania reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

V súlade s Občianskym zákonníkom máte právo na úhradu účelne vynaložených nákladov pri uplatnení reklamácie tovaru. Zvážte, prosím, na vedomie, že právo na úhradu týchto nákladov musíte uplatniť do jedného mesiaca od uplynutia lehoty, v ktorej treba vytknúť chybu.

 

Tento reklamačný poriadok je platný a účinný od 1. 7. 2016.

 

 

 

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy 

 

Načítavam, prosím vydržte...

Nastavení souhlasu s personalizací

S vaším souhlasem můžeme níže uvedené informace užívat k dále uvedeným účelům nebo je sdílet s vybranými partnery. Pro jednotlivé účely (typy zpracování) můžete upravit své nastavení a svou volbu potvrdit tlačítkem „Uložit nastavení“:

Vždy aktivní

Nezbytné soubory cookies

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

Analytické soubory cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové soubory cookies

Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy vašim zájmům, a to na těchto webových stránkách i mimo ně.

Nastavení souhlasu s personalizací

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem 'Upravit nastavení' a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.