Domov / Obchodné podmienky
Kategórie
Výrobcovia
Novinky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre maloobchod

Všeobecné obchodné podmienky pre veľkoobchod

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všeobecné obchodné podmienky pre maloobchod

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") sa vzťahujú na zmluvy uzavreté prostredníctvom on-line obchodu crystalbaby umiestneného na webovom rozhraní http://www.crystalbaby.sk (ďalej len "webové rozhranie") medzi

našou spoločnosťou

Baby Group s.r.o., so sídlom Holešov, Masarykova 968, PSČ 76901, Česká republika,

IČ: 27706567,

DIČ: CZ27706567

zapísanou v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 53469

Adresa pre doručovanie: Masarykova 968, 769 01 Holešov

Telefónne číslo: +420 573 506 416

Kontaktný e-mail: info@babygroup.cz

ako predávajúcim

a Vami ako kupujúcim

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Kúpnou zmluvou sa zaväzujeme dodať Vám tovar uvedený v objednávke, a Vy sa zaväzujete tento tovar prevziať (buď osobne, alebo od dopravcu) a zaplatiť nám kúpnu cenu uvedenú v objednávke. Kúpna cena (alebo len "cena") zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru a prípadné poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby. Výška týchto nákladov Vám vždy bude oznámená ešte pred záväzným odoslaním objednávky.

Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate zaplatením celej kúpnej ceny, nie však skôr, ako tovar prevezmete.

1.1 Vzťahuje sa kúpna zmluva len na tovar?

Ako kúpna zmluva (alebo len "zmluva") sa tu označuje akákoľvek zmluva, uzavretá podľa týchto obchodných podmienok. Môže teda ísť napríklad aj o zmluvu o poskytovaní služieb.

1.2 Je kúpna zmluva spotrebiteľskou zmluvou?

O spotrebiteľskú zmluvu sa jedná v prípade, že ste spotrebiteľom, tj. ak ste fyzickou osobou a tovar kupujete mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania. V opačnom prípade sa o spotrebiteľskú zmluvu nejedná a nevzťahuje sa na Vás ochrana spotrebiteľa podľa právnych predpisov a týchto obchodných podmienok, ale vzťahujú sa na Vás Všeobecné obchodné podmienky pre veľkoobchod. Najmä ako nespotrebiteľ nemáte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu.

1.3 Aká máte ako spotrebiteľ osobitné práva?

Ako spotrebiteľ máte predovšetkým:

- právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, ako je napr. telefón, e-mail alebo internetový obchod (článok 5 týchto obchodných podmienok);

- nárok na záruku na nepoužitý spotrebný tovar v dĺžke 24 mesiacov (uplatnenie záruky sa riadi reklamačným poriadkom);

- právo na oznámenie informácií pred uzatvorením zmluvy (informácie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach alebo na webovom rozhraní);

- právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu zo zmluvy (článok 7.3 týchto obchodných podmienok).

1.4 Čím sa riadi náš právny vzťah?

Náš právny vzťah sa riadi nasledujúcimi dokumentmi:

- týmito obchodnými podmienkami, ktoré vymedzujú a spresňujú naše vzájomné práva a povinnosti; v prípade, že nie ste spotrebiteľom, sa náš vzťah riadi týmito obchodnými podmienkami len v otázkach neupravených Všeobecnými obchodnými podmienkami pre veľkoobchod;

- reklamačným poriadkom, podľa ktorého budeme postupovať pri reklamácii tovaru;

- podmienkami použitia webového rozhrania, ktoré upravujú registráciu na webovom rozhraní, ochranu Vašich osobných údajov, ochranu obsahu webového rozhrania a niektoré ďalšie vzťahy súvisiace s využívaním webového rozhrania;

- podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní najmä pri uzatváraní zmluvy;

- objednávkou a jej prijatím z našej strany,

a v otázkach tu neupravených tiež nasledujúcimi právnymi predpismi ČR:

- zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom, v účinnom znení (ďalej len "občiansky zákonník");

- zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (iba ak ste spotrebiteľom).

Ak sa Vaše bydlisko alebo sídlo nachádza mimo Českej republiky, alebo ak náš právny vzťah obsahuje iný medzinárodný prvok, beriete na vedomie, že sa náš vzťah riadi českým právom. Ak ste spotrebiteľom a právny poriadok štátu Vášho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa ako český právny poriadok, je Vám v právnych vzťahoch poskytovaná táto vyššia miera ochrany.

1.5 Ako vyjadríte súhlas s obchodnými podmienkami?

Zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením vo webovom rozhraní potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámili a súhlasíte s nimi.

Znenie obchodných podmienok môžeme meniť či dopĺňať. Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli.

 

2. KÚPNA ZMLUVA

2.1 Ako uzatvárame kúpnu zmluvu?

Na webovom rozhraní je uvedený zoznam tovaru vrátane opisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. Pri každom tovare je uvedená cena vrátane daní, ciel a poplatkov. Prezentácia tovaru je informatívneho charakteru, a nejedná sa o náš návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Pre uzavretie zmluvy je nutné, aby ste odoslali objednávku, a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany.

2.2 Ako podať objednávku?

Objednávku môžete podať vždy prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára), prípadne aj telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom, ktorý podľa aktuálnych informácií uvedených na webovom rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári, najmä presné označenie objednávaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov, zvolený spôsob platby a dopravy a Vaše kontaktné údaje (dodacie a prípadne fakturačné).

Pred záväzným odoslaním objednávky Vám bude oznámená rekapitulácia objednávky vrátane konečnej ceny (v závislosti od zvoleného spôsobu dopravy a platby). Odporúčame skontrolovať najmä druh a množstvo tovaru, e-mailovú a dodacie adresu. V rámci rekapitulácie máte poslednú možnosť meniť zadané údaje.

Záväznú objednávku podáte stlačením tlačidla "Dokončiť objednávku". Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. O ich zmene nás bezodkladne informujte telefonicky či e-mailom.

O obdržaní objednávky Vás budeme informovať. Informácie (potvrdenie) o obdržaní objednávky sú zasielané automaticky a nejedná sa o prijatie objednávky z našej strany, ak to v potvrdení nie je výslovne uvedené.

Ak budeme mať pochybnosti o právosti a vážnosti objednávky, môžeme Vás kontaktovať za účelom jej overenia. Neoverenú objednávku môžeme odmietnuť. Na takúto objednávku sa potom hľadí, akoby nebola podaná.

2.3 Kedy je teda zmluva uzavretá?

Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď je Vám doručený emal prijatia objednávky z našej strany. Prijatie objednávky Vám bude zaslané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Ak by k prijatiu objednávky nedošlo, je zmluva uzavretá okamihom, keď uhradíte celú kúpnu cenu alebo prevezmete objednaný tovar (podľa toho, čo nastane skôr). Prijatie objednávky (akceptácia) môže byť súčasťou informácie o obdržaní objednávky podľa článku 2.2 týchto podmienok (ak je to v potvrdení výslovne uvedené), alebo môže po tomto potvrdení nasledovať samostatne.

Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z webového rozhrania.

2.4 Môžete už odoslanú objednávku zrušiť?

Objednávku, ktorú sme doteraz neprijali (tj. nebolo Vám zaslané prijatí objednávky z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok), môžete zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné. Neskoršie zrušenie objednávky je možné len po dohode s nami. Ak je takto zrušená objednávka tovaru, ohľadom ktorého nejde odstúpiť od zmluvy (podrobnejšie v článku 5), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré sme už v súvislosti so zmluvou vynaložili.

2.5 Môže sa cena uvedená na webovom rozhraní meniť?

Ceny prezentovaného tovaru a ceny za balenie, dopravu a dodanie zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní. Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, ibaže je na webovom rozhraní výslovne uvedené niečo iné.

V prípade, že na našej strane došlo k úplne zjavné technické chybe pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie sme povinní dodať Vám tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že Vám bolo zaslané prijatie objednávky podľa týchto obchodných podmienok. V takom prípade si vyhradzujeme právo odstúpiť od zmluvy.

Pokiaľ cena uvedená pri tovare vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna, bezodkladne vás na to upozorníme. Ak ešte nedošlo k prijatiu Vašej objednávky, nie sme povinní zmluvu uzavrieť.

Na odoslanej objednávky nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok.

2.6 Bude tovar, ktorý si objednám, dostupný vždy?

Predávajúci nezaručuje dostupnosť všetkých zobrazených položiek. Dostupnosť tovaru je treba vždy overiť u predávajúceho telefonicky či elektronickou poštou. Kupujúci berie na vedomie, že dostupnosť tovaru prezentovaného v internetovom obchode predávajúceho je viazaná na skladové zásoby a správne fungovanie webového rozhrania a predávajúci teda dostupnosť tovaru negarantuje. V prípade, že si kupujúci objedná tovar, ktorý nie je u predávajúceho dostupný, bude predávajúci kupujúceho informovať buď telefonicky alebo elektronickou poštou o nedostupnosti tovaru.

2.7 Máte možnosť získať zmluvu v textovej podobe?

Zmluva nie je uzatváraná písomne ​​s podpismi zmluvných strán. Zmluvu tvoria tieto obchodné podmienky, Vaša objednávka a jej prijatie z našej strany. Celá zmluva Vám bude zaslaná e-mailom alebo na Vašu žiadosť vytlačená poštou. Pri zasielaní poštou Vás môžeme požiadať o úhradu nákladov s tým spojených.

2.8 Čo keď niečomu v zmluve nerozumiete?

V prípade otázky k obchodným podmienkam alebo ku zmluve nás môžete kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Radi Vám poskytneme všetky potrebné informácie.

2.9 V akých jazykoch možno zmluvu uzavrieť?

Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, ibaže sa výslovne dohodneme na inom jazyku.

2.10 Je zmluva niekde uložená?

Zmluvu (vrátane týchto obchodných podmienok) archivujeme v elektronickej podobe. Zmluva nie je prístupná tretím osobám, ale na vyžiadanie Vám ju zašleme.

 

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Aké spôsoby platby prijímame?

Kúpnu cenu môžete uhradiť najmä bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na náš bankový účet (pokyny Vám budú oznámené v potvrdení objednávky).

Prípadné ďalšie spôsoby platby sú uvedené v dodacích a platobných podmienkach.

Niektoré spôsoby platby môžu byť ďalej spoplatnené. Tieto poplatky sú uvedené na webovom rozhraní. V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby zahŕňa.

3.2 Kedy nastane splatnosť kúpnej ceny?

V prípade bezhotovostnej platby pred dodaním tovaru je cena splatná do piatich dní od prijatia objednávky podľa článku 2.3. Váš záväzok uhradiť cenu je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na náš bankový účet.

3.3 V akej mene môžete platiť?

Platba tovaru je možná v eurách (EUR).

3.4 Kedy môžeme požadovať zálohu alebo uhradenie vopred?

Zálohu na kúpnu cenu môžeme požadovať predovšetkým u objednávok s celkovou cenou nad 200€.

Ďalej sme oprávnení požiadať Vás o uhradenie celej ceny tovaru pred jeho odoslaním alebo odovzdaním (§ 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije).

 

4. DODACIE PODMIENKY

4.1 Ako posielame tovar?

Spôsoby dodania tovaru sú uvedené na webovom rozhraní. Konkrétny spôsob dodania tovaru môžete zvoliť v objednávke. Ak žiadny spôsob dopravy nezvolíte, môžeme ho určiť my.

4.2 Aké sú náklady na dodanie tovaru?

Náklady na dodanie tovaru závisia vždy od veľkosti a povahy tovaru a na cenníku zvoleného dopravcom. Aktuálne náklady na dodanie tovaru sú uvedené na webovom rozhraní.

V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už náklady na zvolený spôsob dopravy zahŕňa.

4.3 Kedy Vám tovar dodáme?

Doba dodania tovaru vždy závisí na jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu dopravy a platby.

Tovar, ktorý je skladom, spravidla expedujeme do troch pracovných dní od pripísania platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe).

Tovar, ktorý nie je skladom, expedujeme, akonáhle je to možné. O presnom dátume Vás budeme informovať.

Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih, kedy je Vám tovar doručený. Ak bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovar z našej strany, ani za odstúpenie od zmluvy z Vašej strany.

4.4 Ako postupovať pri prevzatí tovaru?

Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru. Ak zistíte nedostatky, bezodkladne informujte dopravcu aj nás. Ak odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.

Okamihom prevzatia tovaru (alebo okamihom, kedy ste mali povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou ste tak neurobili), na Vás prechádza zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru.

4.5 Čo sa stane v prípade, že tovar neprevezmete?

Ak je z dôvodov na Vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným ako dohodnutým spôsobom, ste povinní uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.

V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú. Tieto náklady nepresiahnu 0,40 EUR za každý deň trvania uskladnenia. Náklady na uskladnenie môžu dosiahnuť maximálne sumy spolu 20 EUR alebo výšky kúpnej ceny, ak je nižšia jako 20 EUR.

Ďalej máme v takom prípade právo od zmluvy odstúpiť.

 

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1 Ako môžete od zmluvy odstúpiť?

Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru; ak je dodávka rozdelená do niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame zaslať na našu doručovaciu adresu alebo e-mail. Pre odstúpenie od zmluvy môžete využiť vzorový formulár. Prijatie oznámenia Vám bez zbytočného odkladu potvrdíme.

Odstúpenie od zmluvy nemusíte nijako zdôvodňovať.

5.2 Aké má odstúpenie od zmluvy dôsledky?

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zruší a hľadí sa na ňu, ako keby nebola uzavretá.

Ak bol Vám spoločne s tovarom poskytnutý s Vaším súhlasom darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo strán účinnosti. Darček nám zašlite späť spoločne s vráteným tovarom.

5.3 Kedy od zmluvy odstúpiť nedá?

V súlade s § 1837 občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť okrem iného od nasledujúcich zmlúv:

- o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;

- o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý ste z obalu vybrali a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

5.4 Akým spôsobom nám vrátite tovar?

Tovar ste povinní nám vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na našu doručovaciu adresu, do akejkoľvek prevádzky alebo na adresu nášho sídla. Tovar nezasielajte na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku nie sme povinní prevziať.

K vrátenému tovaru odporúčame priložiť:

- kópiu dodacieho listu a faktúry, ak tieto dokumenty boli vystavené, alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru;

- písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (na našom formulári alebo inak) a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí (prevod na účet, osobné prevzatie hotovosti alebo poštová poukážka či inak). Do vyjadrenia uveďte adresu pre doručovanie, telefón a e-mail.

Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu Vášho odstúpenia od zmluvy podľa zákonných podmienok.

5.5 Kedy dostanete späť svoje peniaze?

Všetky prijaté peňažné prostriedky Vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vrátiť Vám peniaze skôr, než nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.

Popri kúpnej cene máte aj nárok na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k Vám. Ak ste však zvolili iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime Vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Peniaze Vám vrátime:

- rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali, alebo

- spôsobom, aký budete požadovať.

Vedľa vyššie uvedených spôsobov môžeme peniaze vždy vrátiť aj zaslaním na Vami oznámený bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak nám do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy žiadny neoznámite). Prijatím týchto obchodných podmienok vyslovujete svoj súhlas so zaslaním peňažných prostriedkov podľa predchádzajúcej vety za podmienky, že Vám týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady.

Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu adresu hradíte Vy, a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

5.6 Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy my?

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

- technickú chybou bola na webovom rozhraní uvedená úplne zjavne chybná cena tovaru (článok 2.5 týchto obchodných podmienok);

- tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do ČR atď.) Nie je možné za pôvodných podmienok dodať;

- plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.

V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme Vás o našom odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať. Odstúpenie je voči vám účinné okamihom, kedy je Vám doručený.

Ak ste už úplne alebo čiastočne uhradili kúpnu cenu, vrátime Vám prijatú čiastku bezhotovostne na účet, ktorý nám na tento účel oznámite, alebo z ktorého ste vykonali úhradu. Peniaze vrátime do 7 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 

6. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

Vaše práva z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka).

Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia budeme postupovať v súlade s našim reklamačným poriadkom. Pred odoslaním reklamácie sa s reklamačným poriadkom dôkladne zoznámte, aby mohla byť reklamácia vybavená čo najrýchlejšie a k Vašej spokojnosti.

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Aké povolenia máme na výkon našej činnosti a kto nás pri nej kontroluje?

K predaju tovaru sme oprávnení na základe živnostenského oprávnenia. Naša činnosť nepodlieha inému povoľovaniu.

Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Kontrolu dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a bezpečnosť tovaru vykonáva Česká obchodná inšpekcia (http://www.coi.cz/). Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva aj kontrolu dodržiavania predpisov na ochranu spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov obhajuje aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu.

7.2 Ako vybavujeme sťažnosti?

Prípadné sťažnosti vybavujeme prostredníctvom svojho kontaktného e-mailu. Ďalej sa môžete obrátiť na orgány uvedené v článku 7.1. Vo vzťahu k našim zákazníkom nie sme viazaní žiadnymi kódexmi správania, ani žiadne také nedodržiavame.

7.3 Vaše práva pri vzniku spotrebiteľského sporu?

Ak ste spotrebiteľ a ak vznikne medzi nami spor zo zmluvy, ktorý sa nám nepodarí vyriešiť priamo, máte právo obrátiť sa s týmto sporom na Slovenskú obchodnú inšpekciu (http://www.coi.cz/) na účely mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu. Toto právo môžete uplatniť najneskôr do 1 roka odo dňa, keď ste u nás prvýkrát uplatnili právo, ktoré je predmetom tohto spotrebiteľského sporu.

7.4 Čo by ste ešte mali vedieť?

Pri uzatváraní zmluvy sú použité prostriedky komunikácie na diaľku (najmä sieť internet). Náklady vzniknuté pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (predovšetkým náklady na internetové pripojenie alebo na telefónne hovory) hradíte sami. Tieto náklady sa nelíšia od bežnej sadzby.

Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca so zmluvou medzi nami prebieha v písomnej forme, a to buď zaslaním e-mailom, doporučene poštou alebo osobným doručením. Z našej strany Vám budeme doručovať na adresu elektronickej pošty uvedenú v objednávke alebo vo Vašom užívateľskom účte.

V súlade so zákonom č. 185/2001 Zb., Zákon o odpadoch, v znení neskorších predpisov, zabezpečujeme bezplatné prevzatie Vami zakúpeného tovaru, ktorý je svojou povahou elektrozariadením (ďalej len "spätný odber"). Spätný odber je možné vykonať odovzdaním použitého elektrozariadenia na našej kontaktnej adrese. Pred odovzdaním použitého elektrozariadenia nás, prosím, vopred kontaktujte.

V prípade, že je niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použijú sa namiesto neho ustanovenia, ktoré sa svojím zmyslom najviac blížia neplatnému, neúčinnému alebo nepoužiteľnému ustanoveniu. Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Meniť či dopĺňať zmluvu (vrátane obchodných podmienok) je možné len písomnou formou.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 7. 2016.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod

Tieto všeobecné obchodné podmienky pre veľkoobchod (ďalej len "obchodné podmienky") sa vzťahujú na zmluvy uzavreté prostredníctvom on-line obchodu crystalbaby umiestneného na webovom rozhraní http://www.crystalbaby.cz/ (ďalej len "webové rozhranie") medzi

našou spoločnosťou

Baby Group s.r.o., so sídlom Holešov, Masarykova 968, PSČ 76901,

IČ: 27706567,

DIČ: CZ27706567

zapísanou v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 53469

Adresa pre doručovanie: Masarykova 968, 769 01 Holešov

Telefónne číslo +420 573 506 416

Kontaktný e-mail: info@babygroup.cz

ako predávajúcim

a podnikateľom alebo právnickou osobou

ako kupujúcim

(Obaja ďalej spoločne tiež len ako "zmluvné strany").

               

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú základné práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatváraní zmluvy o predaji tovaru alebo iné zmluvy tu uvedené (ďalej spoločne len ako "zmluva") prostredníctvom webového rozhrania.

1.2 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v zmluve. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli. Práva a povinnosti zmluvných strán sa ďalej riadi Reklamačným poriadkom, Podmienkami použitia webového rozhrania a podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní najmä pri uzatváraní zmluvy. V otázkach tu neupravených sa vzťahy zmluvných strán riadia právnymi predpismi ČR, najmä zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len "občiansky zákonník").

1.3 Zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, ibaže sa zmluvné strany výslovne dohodnú na inom jazyku.

1.4 Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi, a na právnické osoby. Na zmluvy uzatvárané so spotrebiteľom sa neuplatnia tieto obchodné podmienky, ale Všeobecné obchodné podmienky pre maloobchod. V otázkach neupravených týmito obchodnými podmienkami pre veľkoobchod so vzťahy riadi obdobne podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach pre maloobchod, okrem ustanovení na ochranu spotrebiteľa.

1.5 Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami aj so Všeobecnými obchodnými podmienkami pre maloobchod zoznámil.

 

2. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1 Na webovom rozhraní je uvedený zoznam tovaru vrátane opisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. Prezentácia tovaru uvedená na webovom rozhraní je informatívneho charakteru a nejedná sa o návrh predávajúceho na uzavretie zmluvy v zmysle ustanovenia § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Pre uzavretie zmluvy je nutné, aby kupujúci odoslal objednávku a aby došlo k prijatiu tejto objednávky predávajúcim.

2.2 Kupujúci vykonáva objednávku prostredníctvom webového rozhrania či telefonickej aleboe-mailovej komunikácie. Objednávka musí vždy obsahovať presný názov objednaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov tovaru, zvolený spôsob platby a dopravy a kontaktné údaje kupujúceho (meno a priezvisko či názov spoločnosti, identifikačné číslo, adresu pre doručovanie, telefónne číslo, e-mailovú adresu ). Kupujúci je ďalej povinný preukázať, že je podnikateľom, a to zaslaním kópie živnostenského alebo iného oprávnenia alebo výpisu z obchodného registra na kontaktný e-mail predávajúceho.

2.3 Predávajúci nie je povinný obdržanú objednávku potvrdiť. Nepotvrdené objednávka nie je pre predávajúceho záväzná. Predávajúci je oprávnený overiť si objednávku v prípade pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neoverenú objednávku môže predávajúci odmietnuť.

2.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy bolo kupujúcemu doručené prijatie záväznej objednávky zo strany predávajúceho. Ak by k prijatiu nedošlo, je zmluva uzavretá okamihom, kedy bude kupujúcim uhradená celá kúpna cena.

2.5 V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho má predávajúci nárok na storno poplatok vo výške 50% z ceny tovaru.

 

3. DODACIE PODMIENKY

3.1 Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu dohodnutým spôsobom, riadne zabalené a vybavené potrebnými dokladmi. Potrebnými dokladmi sú najmä návody na použitie, certifikáty a ďalšie dokumenty potrebné pre prevzatie a užívanie tovaru. Ak nie je dohodnuté inak, sú doklady poskytované v slovenskom jazyku.

3.2 Na základe dohody zmluvných strán môže predávajúci zaistiť pre kupujúceho prepravu tovaru a poistenie tovaru počas prepravy. Cenu dopravy i poistenie je povinný hradiť kupujúci podľa platného tarifu dopravcu. Za dodanie tovaru kupujúcemu sa považuje odovzdanie tovaru prvému dopravcovi. Dodaním tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare.

3.3 Pred prevzatím tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a prípadné závady bezodkladne oznámiť prepravcovi. O závadách bude spísaný protokol. Ak nie je spísaný protokol o závadách, stráca kupujúci nároky vyplývajúce z porušeného obalu tovaru.

3.4 Okamžite po prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať tovar, najmä je povinný skontrolovať počet kusov tovaru a jeho kompletnosť. V prípade zistenia nesúladu je povinný ho oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru. Zistené závady je kupujúci povinný vhodným spôsobom zdokumentovať a túto dokumentáciu zaslať predávajúcemu spolu s oznámením závady.

 

4. PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu za tovar predávajúcemu mimo ďalších spôsobov uvedených vo webovom rozhraní alebo individuálne dohodnutých aj bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na bankový účet predávajúceho (pokyny budú kupujúcemu oznámené v potvrdení objednávky);

Predávajúci je oprávnený neumožniť platení tovaru po dodaní tovaru. Tento spôsob platby je spravidla vyhradený pre stálych zákazníkov. Ak nie je dohodnuté inak, je faktúra priložená k tovaru spoločne s dodacím listom.

4.2 Pri bezhotovostnej platbe cena splatná do piatich dní od prijatia objednávky, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak. Záväzok kupujúceho uhradiť cenu tovaru je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.3 Pri nedodržaní doby splatnosti podľa týchto obchodných podmienok môže byť kupujúcemu účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Nárok predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu omeškaním kupujúceho vznikla, tým nie je dotknutý.

4.4 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou ceny tovaru je predávajúci taktiež oprávnený pozastaviť ďalšie dohodnuté dodávky tovaru, a to až do okamihu úhrady všetkých splatných záväzkov kupujúceho.

4.5 Platba tovaru je možná v českých korunách (CZK) alebo eurách (EUR).

 

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5.1 Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu, ktorá už bola kupujúcim zaplatená, bezhotovostne na účet oznámený mu na tento účel kupujúcim alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak kupujúci žiadny do 5 dní od odstúpenia predávajúcemu neoznámi).

5.2 Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny tovaru dlhšie ako 4 týždne.

5.3 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru dlhšie ako 4 týždne od dohodnutého dňa dodania.

5.4 Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy ohľadne tovaru, ktoré bolo dodané riadne, včas a bez vád.

5.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené písomne ​​a v prípadoch zmlúv dohodnutých elektronicky tiež elektronicky. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

5.6 Ak bol spoločne s tovarom poskytnutý darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán účinnosti.

 

6. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

6.1 Podmienky uplatnenie práv z chybného plnenia a záručnej zodpovednosti sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho.

 

7. OCHRANA OBCHODNÉHO TAJOMSTVA A OBCHODNEJ POLITIKY PREDÁVAJÚCEHO

7.1 Pri dojednávaní zmluvy a jej plnenia môžu byť kupujúcemu oznámené informácie, ktoré sú označené ako dôverné alebo ktorých dôvernosť vyplýva z ich povahy. Kupujúci sa zaväzuje tieto informácie najmä:

- uchovávať ako dôverné;

- neposkytnúť ich bez súhlasu predávajúceho inej osobe;

- nevyužiť ich na iný účel, než na plnenie zmluvy;

- nevyužiť akýmkoľvek iným poškodzujúcim spôsobom.

7.2 Ďalej sa kupujúci zaväzuje, že nebude bez súhlasu predávajúceho robiť kópie podkladov odovzdaných mu predávajúcim.

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Ak vzťah súvisiaci s použitím webového rozhrania alebo právny vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom.

8.2 Ak sú niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo nepoužiteľné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky zmluvy či obchodných podmienok sa vyžadujú písomnú formu.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 7. 2016.